สพฐ.ติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์19 พ.ย. 2558 18:42โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2559 19:05 ]
นายฉัตรชัย หวังมีจงมี  กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1ได้ชื่นชมเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน ที่ผู้รับผิดชอบได้จัดเตรียมไว้พร้อม ซึ่งมีแผนงานการดำเนินการที่ชัดเจน และสรุปภาพรวมของโรงเรียนไว้ด้วย ได้กล่าวว่า ที่ สพฐ.มาติดตามครั้งนี้ ต้องการทราบว่าเขตและโรงเรียนมีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อนำไปสรุปรายงานให้ สพฐ.ทราบต่อไป หลังจากนั้น สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมาติดตามทุกเดือน เขตพื้นที่ต้องรายงานข้อมูลให้ สพฐ.ทราบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อส่วนกลางจะได้สรุปข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นสูงต่อไป หลังจากนี้จะมาติดตามในเดือนมกราคม 2559 ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบฯ ได้จัดเตรียมความพร้อม และจัดเตรียม Best Practice ของโรงเรียนไว้ด้วย  

Comments