สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

โพสต์12 ก.พ. 2562 23:19โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2562 23:21 ]
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 สนามสอบ ผู้เข้าสอบทั้งหมด  3,363  คน นักเรียนขาดสอบ 86 คน และมีนักเรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) จำนวน 31 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 สนามสอบ ผู้เข้าสอบทั้งหมด 796 คน นักเรียนขาดสอบ  73 คน และมีนักเรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) จำนวน  17 คน  การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      
Comments