สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

โพสต์16 มิ.ย. 2560 20:06โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 02:21 ]
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในกาสรสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษา  ด้านคำนวณ  และด้านเหตุผล ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน  2560  โดยมีวัตถุปแแระสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษา  ด้านคำนวณ  และด้านเหตุผล ได้รับเกียรติจากนายเสนอ  ทองจีน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาเป็นประธาน พิธีเปิด  และ ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรดำเนินการประชุม

Comments