การอบรมเชิงปฏิบัติให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โพสต์11 พ.ย. 2559 20:50โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2559 20:52 ]


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4  ได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ณ ห้องมโนห์รา โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูวิชาการและครูที่รับผิดชอบงานประกันในโรงเรียน  โดยมีนายเสนอ  ทองจีน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา  เป็นวิทยากร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และเพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภานในของสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานใหม่ ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่กำหนด

Comments