สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

โพสต์12 มิ.ย. 2560 21:36โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 21:40 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียน ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  โรงเรียนกลุ่มเป๋าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 โรงเรียน  ระหว่างวันที่  13-14 มิถุนายน 2560 โดยมี ดร.พลรพี  ทุมมาพันธ์  นักวิชาการอิสระ  เป็นวิทยากร

Comments