กิจกรรมนิเทศ


ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบ O-NET

โพสต์1 ส.ค. 2562 18:41โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  โดยมี นายวิรัตน์  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ในฐานะประธานศูนย์สอบ เป็นประธาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

โพสต์12 ก.พ. 2562 23:19โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2562 23:21 ]

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 สนามสอบ ผู้เข้าสอบทั้งหมด  3,363  คน นักเรียนขาดสอบ 86 คน และมีนักเรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) จำนวน 31 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 สนามสอบ ผู้เข้าสอบทั้งหมด 796 คน นักเรียนขาดสอบ  73 คน และมีนักเรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) จำนวน  17 คน  การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      

พัฒนาครูผู้ช่วย

โพสต์17 ต.ค. 2561 05:49โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่ครูผู้ช่วย ### ขอขอบคุณคณะวิทยากร พี่เลี้ยง คณะทำงานและผู้ที่หนุนเสริมทุกท่าน ...ขอบคุณในความตั้งใจของน้องๆครูผู้ช่วยทุกคน....

สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนาม NT

โพสต์9 มี.ค. 2561 02:11โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2561 22:52 ]

วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  โดย นายชนาธิป  ทุ้ยแป  รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา หัวหน้าคณะมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดขรัวช่วย  อ.สิชล  สนามสอบโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์  อ.ท่าศาลา   สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี  อ.พรหมคีรี  และโรงเรียนวัดเขาขุนพนม  อ.พรหมคีรี  ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  มา  ณ  โอกาสนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

โพสต์22 ก.พ. 2561 00:01โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 02:20 ]


วันที่ 16,19 กุมภาพันธ์  2561  จัดประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านข้อสอบมาตรฐานกาลาง ให้แก่ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. และ สถ.โดยมีท่านรองสนิท  นิลบุตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  เป็นประธานในการเปิดประชุม

ไม่มีชื่อ

โพสต์23 ก.ค. 2560 19:42โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2561 00:56 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

โพสต์16 มิ.ย. 2560 20:06โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 02:21 ]

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในกาสรสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษา  ด้านคำนวณ  และด้านเหตุผล ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน  2560  โดยมีวัตถุปแแระสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษา  ด้านคำนวณ  และด้านเหตุผล ได้รับเกียรติจากนายเสนอ  ทองจีน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาเป็นประธาน พิธีเปิด  และ ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรดำเนินการประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

โพสต์12 มิ.ย. 2560 21:36โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 21:40 ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียน ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  โรงเรียนกลุ่มเป๋าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 โรงเรียน  ระหว่างวันที่  13-14 มิถุนายน 2560 โดยมี ดร.พลรพี  ทุมมาพันธ์  นักวิชาการอิสระ  เป็นวิทยากร

ไม่มีชื่อ

โพสต์31 พ.ค. 2560 01:00โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2561 01:54 ]


ไม่มีชื่อ

โพสต์10 พ.ค. 2560 00:51โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2561 01:55 ]


1-10 of 17