กิจกรรมนิเทศ

 • พัฒนาครูผู้ช่วย สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่ครูผู้ช่วย ### ขอขอบคุณคณะวิทยากร พี่เลี้ยง คณะทำงานและผู้ที่หนุนเสริมทุกท่าน ...ขอบคุณในความตั้งใจของน้องๆครูผู้ช่วยทุกคน....
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 05:49 โดย สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
 • สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนาม NT วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  โดย นายชนาธิป  ทุ้ยแป  รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา หัวหน้าคณะมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดขรัวช่วย  อ.สิชล  สนามสอบโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์  อ.ท่าศาลา   สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี  อ.พรหมคีรี  และโรงเรียนวัดเขาขุนพนม  อ.พรหมคีรี  ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  มา  ณ  โอกาสนี้
  ส่ง 10 มี.ค. 2561 22:52 โดย สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 วันที่ 16,19 กุมภาพันธ์  2561  จัดประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านข้อสอบมาตรฐานกาลาง ให้แก่ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. และ สถ.โดยมีท่านรองสนิท  นิลบุตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  เป็นประธานในการเปิดประชุม
  ส่ง 8 มี.ค. 2561 02:20 โดย สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 22 ก.พ. 2561 00:56 โดย สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในกาสรสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษา  ด้านคำนวณ  และด้านเหตุผล ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน  2560  โดยมีวัตถุปแแระสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษา  ด้านคำนวณ  และด้านเหตุผล ได้รับเกียรติจากนายเสนอ  ทองจีน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาเป็นประธาน พิธีเปิด  และ ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรดำเนินการประชุม
  ส่ง 8 มี.ค. 2561 02:21 โดย สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 17 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฏิทินนิเทศ


สมาชิกในกลุ่มงาน

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

นครศรีธรรมราช

พยากรณ์อากาศ